Selvstændige monografier er angivet med fed skrift. Dagbladsanmeldelser er ikke anført.


1964

”Amphitrion 39” (om Karen Blixens “Alkmene”) i: Indfaldsvinkler, tilegnet Oluf Friis, Gyldendal, København 1964, s. 98 -13.


1967

“La bangue d’or” (om kærlighedsbegrebet hos Sigrid Undsets kvindelige hovedpersoner), i: Orbis literarum, vol. XXII, København 1967.

Charlotte Dorothea Biehl: Pigeopdragelse, Hasselbalchs Kulturbibliotek, København 1969. Udgivelse med indledning.


1971

“Om at bedrive metafor”, i: Vindrosen, nr. 1/71, Gyldendal, København 1971, s. 32-48.


1972

”To Cecil Bødker-anmeldelser”, i Feminologi, Det Kongelige Bibliotek, Rhodos, København 1972, s. 101-106.

”Socialistisk børnelitteratur”, i: Pil Dahlerup m.fl.: Børn, litteratur, samfund, Munksgaard 1972, s. 142-171.


1973

Kønsroller i litteraturen, Gyldendal, København 1973, 68 sider.


1975

”Kvindebevægelsen og litteraturen 1870-1975”, i Inga Dahlsgaard (red.): Kvindebevægelsens Hvem-hvad-hvor, Politikens Forlag, København 1975, s. 145-177.

”Fantastisk børnelitteratur”, ”Billedbøger”, ”Faglitteratur for børn”, ”Intim børnelærdom”, ”Historiske børnebøger”, ”Tilbage til borgerligheden”, ”Politisk børnelitteratur”, i: Pil Dahlerup m.fl. Børn, litteratur, samfundskritik, Munksgaard, København 1975, s. 14-21, 22-26, 58-63, 87-92, 94-102, 128-133, 170-177.

” ”Sol, siger De – hvor skulle jeg få den fra?””, ”En kvindelig borger”, ”Neurotiske kvinder”, i: Hans Hertel (red.): Kønsroller i litteraturen, Informations Forlag, København 1975, s. 35-58.

”Den kvindelige naturalist”, i: Vinduet nr. 2, 1975, s. 30-37.

”Pigerne og danskfaget” i: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, Gyldendal 1975, s. 113-126.


1976

“Cecil Bødker: Den vandrende mark”, i: Per Olsen (red.): Analyser af moderne dansk lyrik, 1, Borgen, København 1976, s. 269-293.

”Metoder för kvinnotextforskning”, i: Karin Westman Berg (red.): Textanalys från könsrollssynspunkt, Prisma, Stockholm 1976, 164-185.


1978

”Den kvindelige litteraturkritik”, i: Vinduet nr. 2, 1978, s. 52-57.


1981

”Psykoæstetik- et litterært eksempel”, Forum for Kvindeforskning 1981, nr. 4.


1983

Det moderne gennembruds kvinder, (disputats), Gyldendal, København 1983, 690 sider. Paperback samme år.

”Nathalie Larsen, en gennembrudsforfatterinde”, i: Birgitta Paget m.fl. (red.): Kvinnor och skapande, Författarförlaget, Stockholm 1983, s. 152-162.


1984

Gennembrudsnoveller, udgivelse med efterskrift, noter og biografier, Gyldendal, København 1984.


1987

”Libido og litteratur”. Opposition ved Irene Engelstads disputats “Sammenbrudd og gjennombrudd”, trykt i Edda nr. 2, 1987, s. 99-108.

Liv og lyst, Gyldendal, København 1987, 215 sider.

Heri: “Den signede dag”, “Stabat mater på dansk”, “Ewalds sjæl”, “Den bringer lys og liv og lyst”, “Naturalisternes natur – og vores”, “Impressionismen – “En Unatur, som dog findes i Naturen””, “Da lysten blev livet. Betragtninger over Freuds lystbegreb og livsbegreb”, “En forskydning”, “Da livet var en lyst – eller da “skønhed” endnu ikke var et grimt ord”, “De sublime” .

Erik Skram: Gertrude Coldbjørnsen, udgivelse med efterskrift og noter (s. 165-226), Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, København 1987.


1990

“Splash! The Little Mermaid Deconstructed”, i: Scandinavian Studies, nr. 62, 1990, s. 418-428.


1991

Dekonstruktion – 90’ernes litteraturteori, Gyldendal, København 1991, 98 sider.

“Hvad er modernisme?”, i: Kritik, nr. 94, 1991, s. 98-114.


1992

”Den der aldrig så – et bidrag til diskussionen om Per Ræv Lille med særligt henblik på ”Ret elskovens dyd””, i Poul Behrendt m.fl. (red.): Palmehaven, Institut for Nordisk Filologi, Amanda, København 1992, s. 143-162.

”Ingeborg Buhl 1890-1982”, i Anne Marie Ditlevsen m. fl. (red.): Ingeborg Buhl, 1890-1990, Poul Kristensens Forlag, København 1992, s. 11-30.

“Latvian Research. An International Evaluation”, The Danish Research Councils, Copenhagen December 1992. Har som medlem af Panel 11 skrevet siderne 565-617.


1993

“David dekonstrueret. Problematikken omkring litterær læsning af religiøse tekster. Psalme 139 som eksempel”, i: Spring nr. 4, 1993, s. 104-118.

”Glæd dig, Maria. Om danske Mariaviser”, i: Elisabeth Mølller Jensen m.fl. (red.): Nordisk Kvindelitteraturhistorie, bind 1, Rosinante/Munksgaard, København 1993, s. 100-119.

”Den religiøse fortælling. Katolsk legende og protestantisk levnedsskildring”, i: Edda, nr. 3, 1993, s. 214-229.

”Forskning i dansk litteratur 1968-92. Nogle hovedstrømninger”, sammen med Thomas Bredsdorff, i: Pil Dahlerup, Hans-Peder Kromann og Ole Norling-Christensen (red.): Dansk Sprog- og Litteraturforskning – gennem de sidste 25 år, nu og i 2001, Statens humanistiske Forskningsråd, København 1993, s. 7-23.

”Amalie Skram og Danmark”, i: Inger Elisabeth Haavet og Elisabeth Aasen (red.): Amalie Skram. Dikterliv i Brytningstid, Senter for Humanistisk Kvinneforskning, Universitetet i Bergen, Skriftserien nr. 6, s. 95-111.


1994

”Litteraturhistorie på retorisk grundlag”, i: Årsberetning fra Selskab for Nordisk Filologi 1992-1993, København 1994, s. 19-40.


1995

”Lykkesangeren Kingo”, i: Johs. Nørregaard Frandsen (red.): Lys og blade. Til Povl Schmidt, Odense Universitetsforlag, Odense 1995, s. 19-34.

”Renæssanceteori og renæssancetekst”, i: Thomas Bredsdorff og Finn Hauberg Mortensen (red.): Hindsgavl Rapport. Litteraturteori i praksis, Odense Universitetsforlag, Odense 1995, s. 27-52.

”Die semantische Struktgur der Volkslieder. Ein Vergleich der nordischen Balladen mit den lettischen Volksliedern”, i: Ulrich Obst und Gerhard Ressel: Balten – Slaven – Deutsche: Aspekte und Perspektiven kultureller Kontakte, Slavisch-Baltiches Seminar, Münster 1995, s. 41-49.


1996

“Romantik og retorik”, i Henrik Blicher med hjælp fra Pil Dahlerup og Jan Rosiek (red.): Som Runer paa Blad. Arbejdspapirer om dansk romantik 1800-1820, i kommission hos Akademisk Forlag, København 1996, s. 159-170.


1997

“Nyklassisk ro. Læsninger i Johannes Ewalds lyrik”, i Marianne Alenius, Pil Dahlerup, Søren Peter Hansen, Hans Hertel og Peter Meisling (red.): Digternes paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff, Museum Tusculanum 1997, s. 173-191.


1998

Dansk litteratur. Middelalder, bind 1, Gyldendal, København, 542 sider

Dansk litteratur. Middelalder, bind 2, Gyldendal, København, 438 sider .

Dekonstruktion. Die Literaturtheorie der 1990’er, aus dem Dänischen von Barbara Sabel, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1998. Med nye digtanalyser.


1999

”Maria i dansk middelalderlitteratur”, i Birgit Jenvold (red.): Jomfru Maria – aspekter af Vor Frue, Museet på Koldinghus, s. 39-50.

2000


“Humanismebegrebet”, i: Marianne Barlyng m.fl. (red.): På tværs, Forlaget Spring 2000, s. 36-47.

”At bedrive litteraturhistorie”, i: Dansk Noter nr. 4, 2000, s. 5-11.


2001

”New Literarity. Betragtninger over litteraturhistoriegenren”, i: Kultur & klasse, 2001, nr. 2, s. 95-108.

17 artikler i John Chr. Jørgensen (red.): Dansk Forfatterleksikon, Rosinante, København 2001:

Oluf Chrysostomos, Hans Frandsen, Povl Helgesen, Erasmus Lætus, Hr. Michael, Peder Palladius, Christiern Pedersen, Niels Pedersen, Per Ræv, Anders Sunesen, Hans Tausen, Hans Thomissøn, Herman Weigere, Hexaëmeron, Lucidarius, Mariaviser, Visitatsbog.


2002

”Den fascinerende fjende. Georg Brandes og katolicismen”, i: Klaus P. Mortensen (red.): Uden for murene, Golden Days, Gad 2002, s. 88-95.

”Exit repræsentativitet. Luther og religiøs kunst”, i: Reception nr. 49, december 2002, s. 23-33.


2003

“Georg Brandes og den katolske kirke”, udvidet udgave af artiklen “Den fascinerende fjende”, 2002 i: Olav Harsløf (red.): Georg Brandes og Europa, Museum Tusculanum, København 2003.


2004

”Om litteraturhistorie”, i: Bogens Verden nr. 3, juni 2004, s. 38-47.


2005

”Arven efter Brandes”, i Nils Bredsdorff og Niels Finn Christiansen (red.): Det kritiske blik, Tiderne skifter, København 2005, s. 76-110. En sammenligning mellem Stephen Greenblatts og Georg Brandes’ Shakespeare-bøger.

”Omedvetna attituder hos en recensent”, i: Åsa Arping og Anna Nordenstam (red.): Feministiske litteraturanalyser 1972-2002, Studentlitteratur, Lund 2005, s. 17-24.


2006

”Nordens litterære schweizergarde”, Weekendavisen 29. december 2006, anmeldelse af Preben Meulengracht Sørensen: Kapitler af Nordens litteratur i oldtid og middelalder, Aarhus Universitetsforlag 2006.


2007

”Jeg anklager ingen”, om Anne Boylein, elektronisk festskrift til Elisabeth Møller Jensen, 3 sider.

”Skærsildens narratologi. Om Selma Lagerlöfs Körkarlen (1912)”, i Karin Nykvist m.fl.(red.): Möten. Feststkrift till Anders Palm, Anacapri, Lund 2007, s. 213.

”Kram, kritik och kris”, anmeldelse af Dick Claésson, Lars Fyhr og Gunnar D Hansson (red.): Texter från Sapfo till Strindberg, Studentlitteratur, Stockholm 2006, i TFL 2007, nr. 4 , 4-13.


2008

“National bevidsthed og kunst. Georg Brandes og Agnes Slott-Møller“, i udstillingskatalog, Skovgaardmuseet Viborg, 2008.


2010

Sanselig Senmiddelalder: Litterære perspektiver på danske tekster 1482-1523, Aarhus Universitetsforlag, 2010, 560 sider.

– “Brevet som spor: Oda Krohgs danske forbindelser”,  i Per Thomas Andersen, Pil Dahlerup og Steinar Gimnes (red.): Brev til Jorunn, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2010, s. 43-69.

– “Georg Brandes’ billeder”, i Fund og Forskning, Det Kongelige Bibliotek, København 2009, [udkom 2010], s.169-239.


2011

– “Før og efter. Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896”, 16 sider, i Udsigten, Johannes Jørgensen Selskabets Nyhedsbrev, september 2011.


2012

– “”At i gerne læsse thenne bogh, icke for Luthers skyld, eller hans lærdom, men for Ihesu Christi lerdom skyld”: Zur Transmission von Martin Luthers Betbüchlein in dänischen Übersetzungen der 1520er Jahre”. I: Jürg Glauser/Anna Katharina Richter (Hrsg.): Text – Reihe – Transmission, A. Francke Verlag, Tübingen und Basel 2012, s. 85-127. [Udkom december 2011].

-: “Die Mehrstimmigkeit der Balladen”. I: Jürg Glauser (Hrsg.): Balladen-Stimmen, A. Francke Verlag, Tübingen und Basel 2012, s. 143-160. [Udkom november 2011].


2014

“Salvingen i Betania”, interview ved Jannie Søgaard, Kristeligt Dagblad, 12. april 2014


2016

Litterær reformation, Upress, København 2016, 636 sider.

– Anmeldelse af Hans Otto Jørgensen: Horden. Tretten digterportrætter 1872-1912, Gladiator, København 2015, I Danske Studier 2016, s. 223-227.

– Anmeldelse af Kristian Hvidt: Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram, Forlaget Vandkunsten, København 2015, i Danske Studier 2016, s. 227-230.

– Anmeldelse af Kari Gaarder Losnedahl: Nina. Gjæld. To skuespill av Amalie Skram, Akademisk Forlag, Bergen 2015, i Danske Studier 2016, s. 231-233.


2017

– Anmeldelse af Stig Holsting, Bo Alkjær og Oluf Schönbeck: Novembersjæl, Johannes Jørgensen. Selskabet 2016, i Danske Studier 2017, s. 208-216.


2020

”Anders Sørensen Vedels kosmologi”, i Jens Bjerring-Hansen, Simon Skovgaard Boeck og Eva Skafte Jensen: Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, Universitets-Jubilæets Danske Samfund, København 2021, s. 591-606.


2022

”Renæssancepønitense”, i Marita Akhøj Nielsen, Simon Skovgaard Boeck og Bjarke Moe: Danske reformationssalmer i kontekst, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 2022, s. 279-318.

© Copyright - Pil Dahlerup